Održana 37. sednica Gradskog veća

Na 37. sednici Gradskog veća, razmatran je predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu – drugi rebalans. Ovom odlukom planirani su prihodi i primanja u iznosu od 3.713.300.000,00 dinara sredstava budžeta grada i 82.577.333,48 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika, tako da ukupno planirana javna sredstva iznose 3.795.877.333,48 dinara. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 152.826.573,90 dinara, odnosno 4,29%.

Utvrđen je predlog zaključka o usvajanju Druge izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2021. godinu. Za finansiranje izgradnje i održavanja komunalne infastrukrure Drugom izmenom opredeljena su ukupna sredstva od 886.357.687 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu.
Članovi Gradskog veća razmatrali su predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP „Vidrak“ Valjevo za 2021. godinu, kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na drugu izmenu i dopunu programa JKP „Vodovod“ Valjevo za 2021. godinu. Utvrđen je i predlog zaključka o usvajanju izveštaja o radu na poslovima upravljanja i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj“, „Valjevska Kamenica“ i „Stave“ za 2020. godinu JKP „Vodovod“ Valjevo.
Utvrđen je predlog izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Valjeva – prva izmena. Izmene i dopune GUP – a odnose se na proširenje granica obuhvata Generalnog urbanističkog plana Valjeva. Predloženo područje Izmena i dopuna GUP – a – prva izmena obuhvata deo u KO Valjevo u površini od 10.7 ha i deo KO Popučke u površini od 34.9 ha, čime ukupna površina obuhvata Izmena i dopuna GUP – a iznosi 45.6 ha. Cilj izrade Izmena i dopuna GUP – a – prva izmena je proširenje građevinskog područja u kome se planira privredna namena, kao i definisanje novih lokacija za izmeštanje planiranih infrastrukturnih objekata u svojini grada Valjeva, a koji su neophodni za funkcionalnost planiranog područja. Takođe, redefiniše se kapacitet i značaj planirane saobraćajnice u istočnom delu obuhvata postojećeg GUP – a.
Razmatran je predlog zaljučka o usvajanju izveštaja o radu Turističke organizacije Valjevo za period od januara do decembra 2020. godine.

Utvrđen je predlog zaključka o usvajanju godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2021. godinu. Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva utvrđuje se vrsta i obim radova koje treba izvršiti u periodu za koji se program donosi, dinamiku izvođenja radova i ulaganja sredstava, a sadrži i podatke koji se odnose na poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije. Sastavni delovi ovog programa su Opšti deo, Program radova na zaštiti i uređenju poljoprivrednog zemljišta i Plan korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
Razmatrana je odluka o izmenama i dopunama Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Valjevu. Izmena odluke odnosi se na brisanje troškova po osnovu naknade za ishranu – hranarinu sportistima amaterima u finansijskom planu za realizaciju programa, iz razloga što se kroz troškove po osnovu ishrane i smeštaja sportistima može obezbediti ishrana tako da ne postoji potreba da se hranarina posebno iskazuje.

Članovi Gradskog veća razmatrali su predlog zaključka o prihvatanju izveštaja izvršenoj analizi modela za rešavanje statusa Zdravstvene ustanove Apoteke „Valjevo“ sa aspekta uticaja na poslovanje i o utvrđivanju modela za rešavanje situacije u kojoj se nalazi ZU Apoteka „Valjevo“, kao i predlog zaključka o načinu izmirenja neizmirenih obaveza Zdravstvene ustanove Apoteka „Valjevo“. Nakon analize predloženih modela u skladu sa zadacima utvrđenim Odlukom o načinu i modelima rešavanja statusa ZU Apoteke „Valjevo“, Radna grupa je zaključila da je model javno – privatnog partnerstva sa elementima koncesije efikasniji metod i prihvatljiviji model u odnosu na finanijsku poziciju ZU Apoteke „Valjevo“. Ovaj model može dovesti do dugoročne stabilnosti, na način koji obezbeđuje profitabilnost i zadovoljenje javnog interesa u pogledu društvene brige za zdravlje, kao osnovnog prioriteta.
Razmatrana je Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Gradske uprave grada Valjeva na pet godina, kao i rešenje o obrazovanju konkursne komisije za sprovođenje izbornog postupka po raspisanom javnom konkursu.
Sve dodatne informacije u vezi raspisanog javnog konkursa mogu se dobiti u Odeljenju za zajedničke poslove, Odsek za ljudske resurse putem telefona broj: 294 – 781.

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *