Održana 12. sednica Skupštine grada Valjeva

Na današnjoj sednici Skupštine grada Valjeva, usvojen je šestomesečni izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za 2021. godinu. Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 3.635.313.240,03 dinara, a ostvareni su u iznosu od 1.914.297.493,71 dinara sa procentom ostvarenja 52,66%. Planirani prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz izvora budžeta su 3.554.345.906,55 dinara, a ostvareni u iznosu 1.861.423.407,12 dinara odnosno 52,37% od planiranog iznosa, dok je iz ostalih izvora korisnika budžeta planirano 80.967.333,48 dinara, a ostvareno 52.874.086,59 dinara. Najveći deo prihoda i primanja budžeta grada ostvaren je od poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit u iznosu od 923.243.782,72 dinara, što čini 50,30% ukupno ostvarenih prihoda, primanja i prenetih sredstava.

Usvojeni su izveštaji rada preduzeća za 2020. godinu i to: JKP – a „Toplana“, „Vodovod“, „Vidrak“, „Polet“, JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“, Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Eko – Tamnava“ i „Agrorazvoja – valjevske doline“. Takođe, data je saglasnost na Odluku o raspodeli dobiti JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ za 2020. godinu, kao i saglasnost na drugu izmenu i dopunu programa poslovanja JKP „Toplana“ Valjevo za 2021. godinu.

Odbornici u Skupštini grada Valjeva, usvojili su Odluku o kreditnom zaduživanju  JKP „Toplana“, ali i saglasnosti na odluke o načinu pokrića gubitka JKP „Vodovod“, JKP „Vidrak“, kao i JKP „Polet“ za 2020. godinu. Pored toga, usvojena je Odluka o usklađivanju osnivačkog akta JKP „Toplana Valjevo“ za 2020. godinu, a data je i saglasnost na statut o izmenama i dopunama statuta JKP „Polet“ Valjevo.

Usvojen je  izveštaj o sprovedenim merama poljoprivredne politike ruralnog razvoja u 2020. godini. Odlukom o obavljanju poslova sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, predviđeno je da poslove sprovođenja na teritoriji grada Valjeva u 2020. godini obavlja „Agrorazvoj – valjevske doline“ d.o.o. Valjevo. Sredstva su relizovana u skladu sa „Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Valjeva 2020. godinu“, koji je usvojila Skupština grada Valjeva. Ukupna planirana sredstva za sprovođenje Programa – podsticaja u poljoprivredi za 2020. godinu od 49.500.000,00 dinara su realizovana u iznosu od 48.426.281,69 dinara, što je realizacija od 97.83%. Iz navedenog, može se zaključiti da je „Agrorazvoj – valjevske doline“ uspešno sproveo Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Valjeva u 2020. godini.

Odbornici su dali saglasnost na prvu izmenu i dopunu programa poslovanja „Agrorazvoj – valjevske doline“ za 2021. godinu, kao i na Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2021. godinu – prva izmena. Za meru Podrška mladima u ruralnim područjima je podnet veći broj zahteva nego što je bilo moguće realizovati, u okviru planiranih sredstava od 10.000.000,00 dinara. Tako da se planirani iznos povećava za 5.000.000 dinara i sada iznosi 15.000.000,00 dinara.

Usvojen je izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2020. godinu, kao i  godišnji plana rada za 2021. godinu. Štab za vanredne situacije grada Valjeva je na sednici održanoj 22.04.2021. godine usvojio Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2020. godinu. Aktivnosti Štaba za vanredne situacije grada Valjeva su 2020. godini bile uslovljene ugrožavanjem teritorije Republike Srbije od virusa SARS – KOV – 2. Kao posledica ovog događaja došlo je do ugrožavanja života, rada i bezbednosti stanovništva. U cilju odgovora na krizu izazvanu virusom Korona u 2020. godini i ekstremnim kišnim padavinama od 25. juna, kontinuirano je zasedao Štab za vanredne situacije grada Valjeva i održao je 59 sednica. Takođe, usvoje je operativni plan odbrane od poplava, za vode drugog reda grada Valjeva za 2021. godinu. Na nacrt Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda za 2021. godinu za područje grada Valjeva JVP „Srbijavode“, VPC „Sava – Dunav“ od 05.04.2021. godine, dalo je pozitivno mišljenje.

Na današnjem zasedanju, usvojen je  Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Valjeva za 2021. godinu. Članovi Saveta za zapošljavanje grada Valjeva su na osnovu glasanja doneli zaključak da se usvajaju tri mere aktivne politike zapošljavanja koje će se sprovoditi Lokalnim akcionim planom u 2021. godini i to: stručna praksa – ukupno 20 lica ( 10 lica sa visokom, 5 lica sa višom i 5 lica sa srednjom stručnom spremom) ; subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima – 10 lica i subvencije za samozapošljavanje – 30 lica.

Odbornici u Skupštini grada Valjeva, usvojili su odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove za galerijske poslove „Moderna galarija Valjevo“ i Internacionalnog umetničkog studija „Radovan Trnavac Mića“.

U okviru kadrovskih pitanja, odbornici su usvojili rešenje o imenovanju Saveta stalne manifestacije grada Valjeva – Festival duvan čvaraka i rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole “Dr Miša Pantić” Valjevo.

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *