Sednica Gradskog veća 20. novembra

Na dnevnom redu današnje osme po redu sednice Gradskog veća, razmatrane su 23 tačke dnevnog reda.

Prva tačka dnevnog reda bio je Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – septembar 2020. godine.

Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2020. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 3.873.409.097,98 dinara, a ostvareni su u iznosu od 2.331.952.831,16 dinara sa procentom ostvarenja 60,20 posto. Planirani prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz izvora budžeta su 3.682.574.527,82 dinara, a ostvareni u iznosu 2.112.804.744,41 dinara odnosno 57,37 posto od planiranog iznosa, dok je iz ostalih izvora korisnika budžeta planirano 190.834.570,16 dinara, a ostvareno 219.148.086,75 dinara. Tekući prihodi ( porezi, takse, naknade ) iz budžeta grada realizovani su u iznosu od 2.060.715.229,51 dinara, odnosno sa 61,63 posto u odnosu na plan.

Najveći deo prihoda i primanja budžeta grada ostvaren je od poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit u iznosu od 1.139.859.579,42 dinara, što čini 53,95 posto ukupno ostvarenih prihoda, primanja i prenetih sredstava.

U Izveštaju o radu JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ Valjevo za 2019.godinu je konstatovano da su ukupna investiciona ulaganja u prošloj godini iznosila 127.402.571 dinara, tako da je plan realizovan sa 105%, a ista su finansirana sredstvima iz budžeta Republike, budžeta grada Valjeva i sopstvenim sredstvima. Ukupni prihodi u 2019. godini su realizovani u iznosu od 81.878.375 dinara, dok su ukupni rashodi realizovani u iznosu od 79.794.002 dinara. Na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda, preduzeće je u prošloj godini iskazalo pozitivan rezultat, odnosno neto dobit u iznosu od 1.256.961 dinara. Ostvarena dobit od 1.256.961 dinara biće raspoređena za pokriće dela gubitka iz ranijih godina ovog preduzeća.

Stepen naplate „Toplane-Valjevo“ u izveštajnoj godini iznosio je 82 procenta, a ukupno ostvareni prihodi 554.506.968,00 dinara što su za pet procenata manji od planiranih. Ukupna grejna površina je bila 397.413 kvadratnih metara, a Toplana je u toku prošle godine grejala 4.659 stanova, 420 lokala, 29 objekata povlašćenog prostora i ostvarila iznos od 396.056.617,00 dinara. Prihod od subvencije Grada za nabavku energenata realizovan je u planiranom iznosu od 15.000.000,00 dinara. Ovo preduzeće je završilo poslovnu 2019. godinu sa neto dobiti od 7.282.415,11 dinara.

Ukupan broj korisnika usluga osnovne delatnosti JKP “Vodovod-Valjevo“ u prošloj godini je bio 31.989 u kategoriji fizičkih lica i 1543 korisnika u kategoriji preduzetničkih radnji i pravnih lica. U prošloj godini ukupno ostvareni prihod iznosio je 490.031.825,14 dinara, što je za dva posto veći od ostvarenog prihoda u 2018. godini i za 13 posto je veći od planiranog prihoda u prošloj godini. Ukupno ostvareni rashodi u prošloj godini su 515.979.446,40 dinara i za 20 posto su veći od planiranih, dok su isti za 16 posto veći od ostvarenja rashoda u 2018. godini. Ovo preduzeće je poslovalo sa gubitkom u neto iznosu od 23.957.000 dinara.

Ukupan prihod JKP „Vidrak“ za prošlu godinu iznosi 347.545.000 dinara i za osam posto je veći u odnosu na 2018. godinu, a za jedan posto veći od planiranog sa najvećim učešćem u iznosu od 119.359.000 dinara što čini 34,34 posto prihoda od naplate iznošenja smeća. Ukupni rashodi iznosili su 322.652.000 dinara i za sedam posto su veći od ostvarenih u 2018. godini, a za šest posto su manji od planiranih za 2019. godinu. Na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda, preduzeće je u 2019. godini iskazalo pozitivan finansijski rezultat, neto dobit u iznosu od 23.755.000 dinara.

U JKP „Polet“ ukupno ostvareni prihodi u prošloj godini su bili 36.514.000,00 dinara i za 2.486.000,00 dinara odnosno 6,37 posto su manji od plana za 2019. godinu, dok su ukupno ostvareni rashodi 37.258.000,00 dinara i manji su od plana za 1.496.000,00 dinara ili četiri posto. Ovo preduzeće je poslovnu godinu završilo sa neto gubitkom u iznosu od 744.000,00 dinara.

Ostvarene dobiti u javnim preduzećima delom će biti opredeljene za pokrivanje gubitaka iz ranijih godina ili će biti vraćene osnivaču. Nadzorni odbor JKP „Polet“ je odlučio da ostvareni gubitak ostane nepokriven, a gubitak „Vodovoda“ da se pokriva iz prethodnih neraspoređenih dobiti.

Prihvaćen je Izveštaj o realizaciji plana poslovanja i finansijskog izveštaja za 2019. godinu privrednog društva Regionalni centar za upravljanje otpadom „Eko- Tamnava“ d.o.o. Ub. U izveštaju stoji da su ukupna planirana sredstva za sprovođenje projekta Regionalne deponije komunalnog otpada „Kalenić“ obezbeđena iz budžeta grada Valjeva u iznosu 3.700.000,00 dinara.

„Agrorazvoj –valjevske doline“ d.o.o. u prošloj godini organizovalo je poslovanje u cilju realizacije „Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Valjeva“ za 2019. godinu, upravljalo „Stočnim fondom“ i vršilo poslove gazdovanja šumama Grada. Ukupna opredeljenja sredstva za realizaciju Programa podsticaja u 2019. godini u iznosu od 40.000.000,00 dinara realizovana su u iznosu od 39.292.461,93 dinara.

„Agrorazvoj –valjevske doline“ d.o.o.u spešno je sproveo Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Valjeva za 2019. godinu.

Turistička organizacija Valjevo je u prošloj godini ostvarila ukupan prihod u iznosu od 28.210.479,73 dinara. Aktivnosti Turističke organizacije Valjevo su bile usmerene na unapređenje kvaliteta turističke ponude i povećanja broja turista, informisanje javnosti o turističkim potencijalima grada Valjeva, plasmanom ponude suvenira i agencijskim posredovanjem. Tokom prošle godine Turistička organizacija Valjevo učestvovala je na sedam sajmova kao organizator, suorganizator ili izlagač i realizovala je 20 manifestacija i posebnih događaja.

Razmatran je Izveštaj o radu Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina za 2019. godinu.

Utvrđen je predlog plana detaljne regulacije za izgradnju kamenoloma „Ravnje“.

Takođe je utvrđen predlog Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Valjeva.

Utvrđen je predlog Odluke o prihvatanju prenosa udela u društvu Full –Protect d.o.o. Beograd. Prihvata se prenos udela u vlasništvu RS u društvu Full –Protect d.o.o. Beograd, u iznosu od 8.237,02 dinara, što čini 0,0174 % osnovnog kapitala Društva i daje saglasnost da se udeo prenese u trajni kapital grada Valjeva bez naknade sa RS na grad Valjevo.

Utvrđen je predlog zaključka o usvajanju godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2020. godinu, kao i predlog zaključka o usvajanju programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2020. godinu – prva izmena.

Kako je Odlukom o zakupu poslovnog prostora predviđena mogućnost da se političkim strankama i grupi građana, dok imaju odbornike u Skupštini grada, može dati u zakup poslovni prostor, koji je u javnoj svojini Grada, na dnevnom redu se našao predlog rešenja o određivanju poslovnog prostora političkim strankama.Postupak za davanje u zakup poslovnog prostora sprovešće Komisija obrazovana od strane Skupštine grada Valjeva.

Razmatran je predlog Izmene programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2020. godini. Razlog za donošenje su izmene u raspodeli planiranih sredstava, a ukupna sredstva nisu menjana.

Na današnjoj sednici Gradskog veća kao dopuna dnevnog reda bilo je Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste grada Valjeva. Odlukom o glavnom urbanisti grada Valjeva propisano je da glavni urbanista može biti licencirani arhitekta, arhitekta urbanista sa najmanje deset godina radnog iskustva u stručnoj oblasti arhitekture, odnosno užoj stručnoj oblasti urbanizma.Glavni urbanista se imenuje na period od četiri godine.Članovi Gradskog veća prihvatili su predlog o imenovanju Jasne Mićić, diplomiranog inženjera arhitekture za glavnog urbanistu grada Valjeva, jer ispunjava sve uslove propisane Zakonom o planiranju i izgradnji i Odlukom o glavnom urbanisti grada Valjeva.

Sve tačke koje su danas razmatrane su jednoglasno prihvaćene od strane Gradskog veća i biće na dnevnom redu narednog skupštinskog zasedanja.

Kolubarski Info

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *