Održana je sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća razmatran je i prihvaćen Izveštaj o radu Zdravstvene ustanove Apoteka „ Valjevo” za 2018. godinu. U Apoteci Valjevo se obavlja farmaceutska delatnost na primarnom nivou na području Kolubarskog upravnog okruga za grad Valjeva i opštine Lajkovac, Ljig, Mionicu, Ub i Osečinu i ista obuhvata promociju zdravlja, promet na malo lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava, praćenje savremenih stručnih i naučnih dostignuća u oblasti farmakoterapije, izradu magistralnih, galenskih lekova i pomoćnih lekovitih preparata, davanje saveta pacijentima za pravilnu upotrebu lekova. Mrežu poslovnih jedinica Apoteke „ Valjevo” čini devet ogranaka i 12 jedinica za izdavanje gotovih lekova koje se nalaze u šest opština Kolubarskog okruga.

Sve apoteke ispunjavaju potrebne uslove koji su bliže određeni Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama, kako u pogledu prostora i opreme, tako i u pogledu potrebnog kadra. Ova ustanova je u 2018. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 689.384.174,47 dinara, a ukupni rashodi su iznosili 658.659.627,36 dinara. U prošloj godini zabeleženo je i pored teških uslova pozitivno poslovanje ove ustanove.

Članovi Gradskog veća danas su razmatrali izveštaje javnih komunalnih preduzeća o realizaciji programa i poslovanja za period 01.01. do 31.03.2019. godine. Svi razmatrani izveštaji su prihvaćeni od strane Gradskog veća i isti će biti razmatrani na narednoj sednici Skupštine grada Valjeva.

Na današnjoj sednici utvrđen je predlog zaključka o usvajanju operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda grada Valjeva za 2019. godinu, a takođe i predlog zaključka o usvajanju godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za ovu godinu. Prihvaćen je i Izveštaj o štabu za vanredne situacije grada Valjeva za 2018. godinu.

Utvrđen je predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije za dogradnju proizvodnog kompleksa „Bosis“ Popučke u naseljenom mestu Popučke.

Takođe je utvrđen i predlog Odluke o obavljanju delatnosti zoohoigijene. Ovom odlukom uređuju se uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Valjeva, prava i obaveze vršioca komunalne delatnosti i korisnika usluga, finansiranje, način obezbeđivanja kontinuiteta u vršenju komunalne delatnosti i obaveze u slučaju planiranih i neplaniranih prekida u pružanju komunalne usluge, nadzor i druga pitanja od značaja za obavljanje ove komunalne delatnosti.

Utvrđen je predlog Odluke o izmenama odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Valjevu. Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa u oblasti sporta je predložila izmene. Imajući u vidu da pojedini sportski klubovi najveći deo svog budžeta izdvajaju za finansiranje hranarine sportistima u iznosu koji je veći od neoporezivog dela koji u ovom trenutku iznosi 9.784,00 dinara, predloženim izmenama se propisuje da se za ove namene mogu obezbediti i troškovi u visini najviše do 20% od odobrene visine sredstava iz budžeta grada Valjeva za realizaciju aktivnosti koje su predviđene Godišnjim programom, u skladu sa propisima. Ovim izmenama se obezbeđuje racionalnije korišćenje sredstava za funkcionisanje kluba kroz realizaciju programskih aktivnosti.

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđeni su: predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o stipendiranju i dodeli sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih učenika i studenata, predlog odluke o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu, kao i predlog dopune Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta.

Komisija za utvrđivanje osnova i visine naknade šteta od ujeda pasa lutalica podnela je dva predloga zaisplatu: 66.200,00 dinara za odštetu usled uginuća domaćih životinja i 80.000,00 dinara zbog napada pasa lutalica.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *