Sednica Skupštine grada Valjeva održana 31. januara

Na današnjoj sednici Skupštine grada Valjeva razmatrana je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta projektovanje i izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom sa deponijom „Kalenić“. Projekat izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom sa deponijom komunalnog (neopasnog) otpada „Kalenić“ je zajednički za Kolubarski upravni okrug, delove područja Mačvanskog upravnog okruga i Grada Beograda sa ukupno 11 gradova i opština: Valjevo, Obrenovac, Lazarevac, Ub, Barajevo, Vladimirci, Lajkovac, Mionica, Koceljeva, Osečina i Ljig. Područje u obuhvatu Kolubarskog regiona za upravljanje otpadom ima 363.360 stanovnika i prosečnu količinu sakupljenog čvrstog komunalnog otpada od 330 tona/dan. Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 21. avgusta 2014. godine donela Zaključak o davanju saglasnosti da se Projekat Regionalne sanitarne deponije neopasnog otpada „Kalenić“, na teritoriji opštine Ub utvrdi kao projekat od značaja za Republiku Srbiju. Projekat Regionalnog centra za upravljanje otpadom sa izgradnjom regionalne sanitarne deponije neopasnog otpada „Kalenić“ je evidentiran na jedinstvenom pregledu infrastrukturnih projekata za sektor zaštite životne sredine u skladu sa Metodologijom za selekciju i prioritizaciju nfrastrukturnih projekata u okviru dokumenta Nacionalni prioritet za međunarodnu pomoć za period od 2014. – 2017. sa projekcijama do 2020 godine, a koji je usvojila Vlada Republike Srbije. Izgradnjom Regionalnog centra za upravljanje otpadom sa regionalnom sanitarnom deponijom neopasnog otpada „Kalenić“ kao i sa infrastrukturnim uređivanjem i opremanjem regionalnog sistema za integralno upravljanje otpadom, stvoriće se uslovi da se upravljanje otpadom u budućnosti vrši u skladu sa zakonskom regulativom i standardima EU kao i uslovi da se izvrši sanacija i zatvaranje pre svega najvećih nesanitarnih deponija i kontrolisanih smetlišta, a potom i 208 tzv. Divljih deponija (nekontrolisanih smetlišta) u obuhvatu Kolubarskog regiona za upravljanje otpadom.

Gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović je ovom prilikom istakao: „ Ovaj problem faktički se proteže dugi niz godina, ako ne i deceniju. Činjenica da je Vlada Republike Srbije izdvojila sredstva za pokretanje izgradnje deponije „Kalenić“ govori u prilog optimizmu koji provejava iz svega ovoga, a to je da se trajno rešenje već vidi i da će za dve godine to biti rešeno. Ovo nije politička tema koja bi mogla da nas podeli, ona bi na neki način mogla da bude koncenzus kako da rešavamo komunalne probleme jer svi živimo u istom gradu. Isto tako bi moglo da donese, ne samo rešenje problema, nego i novi način pristupa ekološkim problemima koji nas muče. Mogu da budem slobodan da vas pozovem da složno glasamo za ovu tačku dnevnog reda“.

Razmatrana je i Informacija o stanju deponije komunalnog otpada u Valjevu. Sadašnja površina deponije iznosi oko 8 hektara. Locirana je na 200 metara od naselja, oko 150 metara od vodotoka reke Kolubare i oko 2,5 kilometra od centra grada. Postojeća deponija je zvanično odlagalište otpada za grad Valjevo. JKP „Vidrak“ kao operater upravlja gradskom deponijom od njenog otvaranja i to od 1990. godine. Gradska deponija ima privremenu upotrebnu dozvolu, a na sadašnjoj lokaciji se odlaže komunalni otpad 28 godina unazad. Na deponiji u Valjevu, otpad se svakodnevno prekriva slojem internog materijala određene debljine. Zimi se prekrivanje vrši svaka dva do tri dana, a leti više puta dnevno. Nacionalnom strategijom Vlade Srbije predviđeno je deponovanje komunalnog otpada na regionalne deponije. Grad Valjevo je kompetno spreman za početak rada deponije „Kalenić“. Prosečna dnevna količina otpada je od 90 do 100 tona i poslednjih godina deponovanje ide sve više u visinu.

Odbornici su razmatrali i Informaciju sa javne rasprave na temu aerozagađenja u gradu Valjevu sa predlogom aktivnosti za prevazilaženje postojećeg stanja. Zamenik gradonačelnika dr Zoran Živković detaljno je obrazložio informaciju. Usled geografskog položaja, promena klimatskih faktora, velikog broja individualnih ložišta, intenziviranje saobraćaja, kvalitet vazduha u gradu Valjevu je na niskom nivou i javljaju se višednevna prekoračenja graničnih vrednosti PM10 čestica, čađi, azot dioksida. Rezultati koji su dostupni javnosti pokazuju da se kvalitet vazduha razlikuje po delovima grada što navodi na zaključak da nije ista koncentracija zagađivača u celom gradu.

Shodno geografskim, meteorološki i atmosferskim karakteristikama teritorije Valjeva kao i uslovima u kojima se odvijaju radnje u svrhu izvršenja obaveza i potreba pojedinaca i zajednice predložene su sledeće aktivnosti: u formi elaborata uraditi dokument Katastar zagađivača vazduha na teritoriji Valjeva i učiniti ga dostupnim na gradskom sajtu; uraditi Studiju izvodljivosti za projekat Toplifikacija grada Valjeva; napraviti model finansiranja i kreditiranja građana za radove izolacije objekata i gradnju instalacija grejanja; obezbediti nabavku potrebne opreme za priključenje, organizovanje i upravljanje ovim projektom; preduzećima, institucijama i ustanovama koje imaju sopstvene kotlarnice odmah ponuditi povoljne uslove priključenja na daljinsko grejanje; individualnim objektima stanovanja veće površine, koji takođe emituju ozbiljne količine štetnih gasova ponuditi uslove priključenja na daljinski sistem; odgovarajućim odlukama Grada urediti i delotvornije organizovati rad ekološke inspekcije; organizovati sistem praćenja, kontrole i nalaganja odgovarajućih mera merenja emisije štetnih gasova i ugradnje odgovarajućih filtera; sprovesti sve potrebne aktivnosti za izmeštanje teretnog saobraćaja na odgovarajuće tranzitne saobraćajnice; izmeniti režim saobraćaja motornih vozila u zonama najvećeg zagađenja, zabranom zaustavljanja i parkiranja osim na zato određenim mestima; sve raskrsnice, organizovati po modelu kružnog toka, gde je to moguće; obezbediti mogućnost parkiranja u centralnim delovima grada u parking garažama a trotoare osloboditi za pešački saobraćaj; vozila javnog prevoza takođe moraju ispunjavati zakonom propisane uslove starosti vozila i klase agregata; redovno čišćenje, pranje ulica i trotoara, ne samo u najužim delovima grada, povećanje parkovskih površina i drvoreda sa odgovarajućim vrstama drveća i zelenih površina uopšte; organizovati novi model rada gradskih službi na način koji bi bio transparentan i građanima dostupan; obezbediti veća sredstva u gradskom Fondu za zaštitu životne sredine, praćenje i kontrolu utroška sredstava kao i postignute efekte; pratiti i konkurisati za mogućnost finansiranja odgovarajućih ekoloških projekata kod domaćih, evropskih i drugih inostarnih fondova i institucija. Kao i formirati stručni tim od stručnih, specijalizovanih lica angažovanih u referentnim ustanovama i institucijama, sa kojim će organi uprave kontinuirano sarađivati na rešavanju problematike kvaliteta vazduha.

Doneto je Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Toplana-Valjevo“ Valjevo za 2019. godinu kao i Rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JKP „Toplana-Valjevo“ iz budžeta grada Valjeva za 2019. godinu. Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu opredeljena su sredstva subvencija JKP „Toplana-Valjevo“ u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara. Ovim programom planirano je da sredstva subvencije budu realizovana u prva tri kvartala 2019. godine.

Usvojen je Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2019. godinu. Osnovni cilj Programa je raspodela sredstava sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva kojim se finansiraju planovi, programi, projekti i druge aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine na teritoriji grada Valjeva u periodu januar – decembar 2019. godine, a ukupna planirana sredstva iznose 69.750.000,00 dinara i biće korišćena za sledećeaktivnosti i projekte: merenje zagađenosti vazduha i buke, realizacija programa EKOD – a Gradac, upravljanje otpadnim vodama, projektovanje i izgradnja kišne i fekalne kanalizacione mreže, uklanjanje divljih deponija, kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama –opremanje JKP “Toplana“ u cilju smanjenja emisije štetnih gasova i specijalizovane usluge – usklađivanje projekata, programa i planova iz oblasti zaštite životne sredine. Program zaštite životne sredine ima za svrhu obezbeđivanje uslova za održivi razvoj lokalne zajednice odgovornim odnosom prema životnoj sredini. Programom se planiraju aktivnosti koje će doprineti očuvanju postojećih vrednosti i poboljšanju kvaliteta životne sredine na teritoriji grada Valjeva

Odbornici su na današnjem zasedanju usvojili Odluku o prenosu na upravljanje i korišćenje objekta u Ulici Vojvode Mišića br. 21 u Valjevu, Ustanovi za galerijske poslove „Moderna galerija Valjevo“. Grad Valjevo prenosi „Modernoj galeriji Valjevo“ na upravljanje i korišćenje zgradu bivšeg „Napreda“. Moderna galerija podnela je zahtev da joj se poslovni prostor u ulici Vojvode Mišića br 21 da na korišćenje i upravljanje. Prostor bi koristili za Zbirku fantastike gde bi bile izložene slike iz postojeće zbirke Moderne galerije, kao i druga sakupljena umetnička dela, koja imaju status nacionalnog umetničkog blaga.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *