Održana 70. sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća razmatrana je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta projektovanje i izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom sa deponijom „Kalenić“.

Projekat izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom sa deponijom komunalnog (neopasnog) otpada „Kalenić“ je zajednički za Kolubarski upravni okrug, delove područja Mačvanskog upravnog okruga i Grada Beograda sa ukupno 11 gradova i opština: Valjevo, Obrenovac, Lazarevac, Ub, Barajevo, Vladimirci, Lajkovac, Mionica, Koceljeva, Osečina i Ljig. Područje u obuhvatu Kolubarskog regiona za upravljanje otpadom ima 363.360 stanovnika i prosečnu količinu sakupljenog čvrstog komunalnog otpada od 330 tona/dan. Izgradnjom Regionalnog centra za upravljanje otpadom sa regionalnom sanitarnom deponijom neopasnog otpada „Kalenić“ kao i sa infrastrukturnim uređivanjem i opremanjem regionalnog sistema za integralno upravljanje otpadom, stvoriće se uslovi da se upravljanje otpadom u budućnosti vrši u skladu sa zakonskom regulativom i standardima EU kao i uslovi da se izvrši sanacija i zatvaranje pre svega najvećih nesanitarnih deponija i kontrolisanih smetlišta, a potom i 208 tzv. Divljih deponija (nekontrolisanih smetlišta) u obuhvatu Kolubarskog regiona za upravljanje otpadom.

Takođe je razmatrana i informacija o stanju deponije komunalnog otpada u Valjevu. „Sadašnja površina deponije iznosi oko 8 hektara. Locirana je na 200 metara od naselja, oko 150 metara od vodotoka reke Kolubare i oko 2,5 kilometra od centra grada. Postojeća deponija je zvanično odlagalište otpada za grad Valjevo. JKP „Vidrak“ kao operater upravlja gradskom deponijom od njenog otvaranja i to od 1990. godine. Gradska deponija ima privremenu upotrebnu dozvolu, a na sadašnjoj lokaciji se odlaže komunalni otpad 28 godina unazad. Na deponiji u Valjevu, otpad se svakodnevno prekriva slojem internog materijala određene debljine. Zimi se prekrivanje vrši svaka dva do tri dana, a leti više puta dnevno. Nacionalnom strategijom Vlade Srbije predviđeno je deponovanje komunalnog otpada na regionalne deponije. Grad Valjevo je kompetno spreman za početak rada deponije „Kalenić“. Prosečna dnevna količina otpada je od 90 do 100 tona i poslednjih godina deponovanje ide sve više u visinu“, istakla je Jelena Kalat, direktorka JKP „Vidrak“.

gradsko vece grada valjeva 1
Sednica Gradskog veća © Željko Bošković

Članovi Gradskog veća su razmatrali i Informaciju sa javne rasprave na temu aerozagađenja u gradu Valjevu sa predlogom aktivnosti za prevazilaženje postojećeg stanja. Načelnica Sanitarne inspekcije, dr Branka Miholjčić istakla je da je izveštaj koji je dostavljen Gradskom veću kvalitetan, sveobuhvatan i temeljan, potkrepljen dokaznim materijalom.

„Moj predlog je da radimo na tome da postanemo aglomeracija, da dobijemo više mernih tačaka i da dobijemo dva republička ekološka inspektora koji će u saradnji sa našim ekološkim inspektorima da zajednički rade i da daju doprinos. Potrebno je povećati broj mernih mesta kako bi se u gradu dobila realna slika o aerozagađenju“, rekla je dr Miholjčić.

Usled geografskog položaja, promena klimatskih faktora, velikog broja individualnih ložišta, intenziviranje saobraćaja, kvalitet vazduha u gradu Valjevu je na niskom nivou i javljaju se višednevna prekoračenja graničnih vrednosti PM10 čestica, čađi, azot dioksida. Rezultati koji su dostupni javnosti pokazuju da se kvalitet vazduha razlikuje po delovima grada što navodi na zaključak da nije ista koncentracija zagađivača u celom gradu.
Shodno geografskim, meteorološki i atmosferskim karakteristikama teritorije Valjeva kao i uslovima u kojima se odvijaju radnje u svrhu izvršenja obaveza i potreba pojedinaca i zajednice predložene su sledeće aktivnosti: 1. U formi elaborata uraditi dokument Katastar zagađivača vazduha na teritoriji Valjeva i učiniti ga dostupnim na gradskom sajtu. 2. Uraditi Studiju izvodljivosti za projekat Toplifikacija grada Valjeva. Potrebno je napraviti model finansiranja i kreditiranja građana za radove izolacije objekata i gradnju instalacija grejanja, obezbediti nabavku potrebne opreme za priključenje, organizovanje i upravljanje ovim projektom. 3. Preduzećima, institucijama i ustanovama koje imaju sopstevene kotlarnice odmah ponuditi povoljne uslove priključenja na daljinsko grejanje. 4. Individualnim objektima stanovanja veće površine, koji takođe emituju ozbiljne količine štetnih gasova ponuditi uslove priključenja na daljinski sistem. 5.Odgovarajućim odlukama Grada urediti i delotvornije organizovati rad ekološke inspekcije. 6.Organizovati sistem praćenja, kontrole i nalaganja odgovarajućih mera merenja emisije štetnih gasova i ugradnje odgovarajućih filtera. 7.Sprovesti sve potrebne aktivnosti za izmeštanje teretnog saobraćaja na odgovarajuće tranzitne saobraćajnice. 8. Izmena režima saobraćaja motornih vozila u zonama najvećeg zagađenja, zabranom zaustavljanja i parkiranja osim na zato određenim mestima. 9. Sve raskrsnice, gde je to moguće organizovati po modelu kružnog toka. 10. Obezbediti mogućnost parkiranja u centralnim delovima grada u parking garažama i trotoare osloboditi za pešački saobraćaj. 11. Vozila javnog prevoza takođe moraju ispunjavati zakonom propisane uslove starosti vozila i klase agregata. 12. Aktivnosti na redovnom čišćenju u pranju ulica i trotoara, ne samo u najužim delovima grada. 13. Povećanje parkovskih površina i drvoreda sa odgovarajućim vrstama drveća i zelenih površina uopšte. 14. Organizovati novi model rada gradskih službi na način koji bi bio transparentan i građanima dostupan. 15. Obezbediti veća sredstva u gradskom Fondu za zaštitu životne sredine, praćenje i kontrolu utroška sredstava kao i postignute efekte. 16. Pratiti i konkurisati za mogućnost finansiranja odgovarajućih ekoloških projekata kod domaćih, evropskih i drugih inostarnih fondova i institucija. 17. Formirati radnu grupu od ukostručnih, specijalizovanih lica angažovanih u referentnim ustanovama i institucijama, sa kojom će organi uprave kontinuirano sarađivati na rešavanju problematike kvaliteta vazduha.

gradsko vece grada valjeva 2
Sednica Gradskog veća © Željko Bošković

Na današnjoj sednici utvrđen je i predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „Toplana-Valjevo“ Valjevo za 2019. godinu kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija JKP „Toplana-Valjevo“ iz budžeta grada Valjeva za 2019. godinu. Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu opredeljena su sredstva subvencija JKP „Toplana-Valjevo“ u ukupnom iznosu od 60.000.000,00 dinara. Ovim programom planirano je da sredstva subvencije budu realizovana u prva tri kvartala 2019. godine.

Članovi Gradskog veća su utvrdili i predlog Odluke o prenosu na upravljanje i korišćenje objekta u Ulici Vojvode Mišića br. 21 u Valjevu, Ustanovi za galerijske poslove „Moderna galerija Valjevo“. Grad Valjevo prenosi „Modernoj galeriji Valjevo“ na upravljanje i korišćenje zgradu bivšeg „Napreda“. Međusobna prava i obaveze bliže će se regulisati ugovorom koji će zaključiti ove dve strane. Moderna galerija podnela je zahtev da joj se poslovni prostor u ulici Vojvode Mišića br 21 da na korišćenje i upravljanje. Prostor bi koristili za Zbirku fantastike gde bi bile izložene slike iz postojeće zbirke Moderne galerije, kao i druga sakupljena umetnička dela, koja imaju status nacionalnog umetničkog blaga.

Usvojen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva.

Ovim pravilnikom se povećava broj izvršilaca kod komunalne inspekcije za jednog izvršioca i uređena je Služba interne revizije u skladu sa Odlukom koju je doneo gradonačelnik koji je nadležan za Službe interne revizije grada Valjeva.

Ostale vesti možete pročitati ovde.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *