Održana 66. sednica Gradskog veća

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđen je predlog Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Valjeva. Zakonom o porezima na imovinu propisano je da prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji jedinice lokalne samouprave, utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave aktom nadležnog organa, na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. januara do 30. septembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu.

Utvrđen je predlog Odluke o davanju na upotrebu i privremeno korišćenje objekata br. 1 i br. 2 postojećih na katastarskoj parceli br.838/1 KO Tubravić Zemljoradničkoj zadruzi Brezovice-organik Brezovice, Brezovice bb. Zemljoradniča zadruga obratila se zahtevom za davanje na upotrebu i privremeno korišćenje nepokretnosti, koje su bile vlasništvo stečajnog dužnika A.D. „VIK“ Valjevo, a koje je Republika Srbija stekla u svojini, na osnovu rešenja Ministarstva finansija, Poreske uprave-Filijala Valjevo od 2006. godine i iste dala na privremeno korišćenje, čuvanje i upravljanje gradu Valjevu. U zahtevu je nevedeno da bi u objektima bila otvorena mlekara za proizvodnju organskog sira i kajmaka.

Takođe je utvrđen predlog izmene Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2018. godini. U Programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2018. godini tačka 2 menja se i glasi „Sredstva iz tačke 1 ovog programa koristiće se za finansiranje sledećih projekata i aktivnosti: Kontrola kvaliteta vazduha i merenje nivoa komunalne buke u gradu, Aktivnosti u ZPD „Klisura reke Gradac“, Uklanjanje divljih deponija sa teritorije grada Valjeva, Specijalizovane usluge-usklađivanje projekata, programa i planova iz oblasti zaštite životne sredine, Mašine i oprema-aproprijacije je namenjena opremanjem JKP „Vodovod“, Zgrade i građevinski objekti-fabrika za prečišćavanje otpadnih voda i projektovanje kišne i fekalne kanalizacione mreže i studija ekonomske isplativosti tehnologije prerade otpadnih voda Divčibare i revizija projekta kanalizacije sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda Divčibare, Kapitalne subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama“.

Odbijena je žalba PP „Lord“ d.o.o. iz Valjeva izjavljena na Rešenje Gradske uprave grada Valjeva i prigovor Vladimira Andrejevića iz Valjeva izjavljen na Zaključak Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i objedinjenu proceduru.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *