Održana 50. sednica Gradskog veća

Na 50. sednici Gradskog veća, utvrđen je predlog Odluke o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu.
Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu planirani su prihodi i primanja sa neraspoređenim viškom prihoda iz ranijih godina u iznosu od 3.967.648.810,00 dinara i 64.983.810 dinara prihoda iz ostalih izvora, što ukupno iznosi 4.031.983.810 dinara ukupnih javnih sredstava. Najveći deo prihoda planiran je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 2.047.010.000 dinara. Ova grupa prihoda spada u grupu prihoda od ustupljenih poreza, čija je raspodela regulisana Zakonom o finansiranju lokalne samouprave. Takođe, članovi Gradskog veća prihvatili su Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu, koja je održana u periodu od 3. do 17. decembra 2021. godine.
Utvrđena je odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Izmene su proistekle iz potrebe usklađivanja taksene tarife lokalnih komunalnih taksi sa prosečnom zaradom po zaposlenom, ostvarenom u periodu januar – avgust godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje taksa.
Članovi Gradskog veća prihvatili su Plan komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infastrukture grada Valjeva za 2022. godinu. Za finansiranje izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture Planom komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu opredeljena su sredstva u iznosu od 1.144.950.000 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu.

 

Prihvaćen je Kadrovski plan za 2022. godinu u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva.
Na današnjem razmatranju doneto je rešenje o davanju saglasnosti na treću Izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Valjevo za 2021. godinu, kao i na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Polet“ za 2021. godinu. Takođe, članovi Gradskog veća prihvatili su rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja subvencija JKP „Polet“ iz budžeta grada Valjeva za 2021. godinu.
Utvrđen je Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo, za 2021. godinu – Druga izmena, kao i Odluka o obavljanju poslova sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.
Prihvaćeno je rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama proizvoda šumarstva „Agrorazvoj – valjevske doline“ Valjevo. Odlukom o cenama proizvoda šumarstva se utvrđuju cene osnovnih proizvoda šumarstva – drvnih sortimenata i cene ogrevnog drveta i drveta na panju. Cene su u potpunosti preuzete od JP „Srbijašume“, kao najreferentnijeg preduzeća u ovoj oblasti.

 

Članovi Gradskog veća doneli su rešenje o imenovanju direktora JKP „Vidrak“ Valjevo. Za direktora ovog preduzeća imenovana je Ksenija Badem, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture i hortikulture iz Valjeva, na period od četiri godine.
Prihvaćen je Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost grada Valjeva za period 2022 – 2026. godine.
Utvrđena je Odluka o usklađivanju osnivačkog akta ZU Apoteka „Valjevo“. Ovom odlukom vrši se usklađivanje osnivačkog akta – Odluke o organizovanju Apotekarske ustanove „Valjevo“ u Valjevu, kao Apoteke „Valjevo“ u Valjevu. Sedište Apotekarske ustanove je u Valjevu, u ulici Prešernova b.b.
Utvrđena je Odluka o osnivanju Kancelarije za mlade, u okviru Kabineta gradonačelnika. Sredstva za osnivanje i početak rada Kancelarije za mlade obezbeđuju se u budžetu grada Valjeva. Kancelarija za mlade, kao deo Kabineta gradonačelnika je administartivno telo koje vodi brigu o mladima na lokalnom nivou i sprovođenju lokalne omladinske politike. Grad osniva Kancelariju za mlade kako bi obezbedio uslove za aktivno učešće mladih u životu i radu lokalne zajednice, ali i osnaživanje kreativnog ispoljavanja mladih. Kancelarija za mlade predstavlja institucionalni okvir koji omogućava kontinuiranu sistemsku brigu o mladima.
Na današnjoj sednici prihvaćen je Zaključak o načinu izmirenja neizmirenih obaveza ZU Apoteka „Valjevo“ Valjevo.

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *