Izveštaj o broju pozitivnih Covid-19 od 19. novembra

IZ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALjEVA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA COVID-19 BOLESTI U VALjEVU NA DAN 19.11.2020.GODINE

ZBOG PRETEĆE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE OD COVID-19 OBOLjENjA, U GRADU JE OD 07.07.2020. VANREDNA SITUACIJA I SPROVODE SE MERE KRIZNOG ŠTABA, VLADE RS I GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE VALjEVA.

Osamnaestog novembra 113 laboratorijski potvrđen novooboleli.

Na teritoriji Okruga 177 laboratorijski potvrđena novoobolela. U Osečini 1, u Lajkovcu 12, u Ubu 15, u Mionici 16 i u Ljigu 20.

Sl.1.Dinamika rasta broja pregleda, hospitalizovanih, uzetih briseva i laboratorijski potvrđenih novoobolelih od 29.10.2020. do danas .

Broj dnevnih pregleda u COVID ambulanti DZ je dostigao 450, broj hospitalizovanih u Bolnici je oko 100, u kućnoj izolaciji preko 1136 i višednevni visok broja laboratorijski potvrđenih novoobolelih osoba( oko 50%testiranih) zahtevaju :
DA SVAKI POJEDINAC POVEĆA LIČNU ODGOVORNOST održava fizičku distancu i nosi zaštitnu masku u zatvorenom i otvorenom, da ne organizuju i ne učestvuju na skupovima,proslavama i drugim okupljanjima brojnijim od 5 učesnika i ne boravi duže od 15 minuta u objektima gde nisu obezbeđene neophodne mere prevencije (distanca, maska,dezinfekcija…) kako bi zaštitila sebe i svoje najbliže i doprinela da zdravstveni sistem i drugi sistemi obezbede stalnu funkcionalnost;
ZA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOM KARANTINU– kao kontakti određeno je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti:
Član 31a.

Karantin u kućnim uslovima je mera kojom se OGRANIČAVA SLOBODA KRETANjA I NALAŽE PRAĆENjE ZDRAVSTVENOG STANjA ZDRAVIM LICIMA koja su bila ili za koja postoji sumnja da su bila u kontaktu sa licima zaraženim od zarazne bolesti, ukoliko se tim licima ne određuje mera karantina iz člana 31. ovog zakona.

Mera karantina u kućnim uslovima se primenjuje u toku epidemija zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Doktor medicine specijalista epidemiologije nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove određuje koja lica iz stava 1. ovog člana podležu meri karantina u kućnim uslovima.

Doktor medicine specijalista epidemiologije pismeno obaveštava sanitarnog inspektora o licima kojima je potrebno odrediti meru karantina u kućnim uslovima, radi donošenja odgovarajućeg rešenja.

Licu kojem se određuje mera karantina u kućnim uslovima doktor medicine specijalista epidemiologije iz stava 3. ovog člana daje obaveštenje o trajanju karantina u kućnim uslovima, načinu ponašanja i drugim činjenicama od značaja za sprovođenje te mere.

Dužina trajanja karantina u kućnim uslovima određuje se u vremenu trajanja maksimalne inkubacije određene zarazne bolesti, počev od momenta poslednje izloženosti izvoru infekcije.

Mera karantina u kućnim uslovima može se primeniti i prema putnicima u međunarodnom saobraćaju koji ulaze u Republiku Srbiju iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom.

Zaposlenim licima kojima je određena mera karantina u kućnim uslovima, za vreme provedeno u karantinu u kućnim uslovima pripada odgovarajuća naknada zarade, odnosno plate, u skladu sa zakonom, a rešenje sanitarnog inspektora o određivanju mere karantina istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok ta mera traje.

Ako se mera karantina u kućnim uslovima određuje detetu koje nije navršilo 14. godinu života ili licu koje nije u stanju da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava i interesa, rešenje se izdaje roditelju, odnosno staratelju.

Roditelju, odnosno staratelju deteta predškolskog uzrasta ili lica koje ne sme da bude ostavljeno bez nadzora po zakonu, rešenje sanitarnog inspektora iz stava 9. ovog člana istovremeno predstavlja i potvrdu o sprečenosti za rad dok traje mera karantina u kućnim uslovima određena tim rešenjem.

Bliže uslove i način određivanja mere, organe, odnosno službe zadužene za kontrolu i način vršenja kontrole poštovanja mere karantina u kućnim uslovima propisuje Vlada.

ZA LICA KOJA SE NALAZE U KUĆNOj IZOLACIJI:

Član 29a

Kućna izolacija je mera kojom se nalaže lečenje u kućnim uslovima i ograničava sloboda kretanja obolelim od zarazne bolesti, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti i licima obolelim od zarazne bolesti kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, tokom perioda zaraznosti.

Mera kućne izolacije se primenjuje u toku epidemija zaraznih bolesti od većeg epidemiološkog značaja, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Meru kućne izolacije nalaže doktor medicine specijalista za infektivne bolesti ili drugi doktor medicine u skladu sa naredbom ministra, o čemu obaveštava epidemiologa teritorijalno nadležnog instituta, odnosno zavoda za javno zdravlje ili druge nadležne zdravstvene ustanove.

Bliže uslove i način određivanja mere, organe, odnosno službe zadužene za kontrolu i način vršenja kontrole poštovanja mere kućne izolacije propisuje Vlada.

DA PREDUZETNICI, PRAVNA LICA I DRUGI POSLOVNI SUBJEKTI KAO I ZAPOSLENI dosledno sprovode sve naložene i predložene mere u poslovnim prostorijama;
DOSLEDNO SPROVOĐENjE SVIH PREVENTIVNIH MERA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANjA;
U JAVNOM PREVOZU OBAVEZNO NOŠENjE ZAŠTITNIH MASKI, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila;
SPROVOĐENjE MERA ZAŠTITE U VERSKIM OBJEKTIMA i prilikom vršenja verskih obreda;
SPROVOĐENjE MERA ZAŠTITE U KOZMETIČKIM, FRIZERSKIM SALONIMA, SALONIMA LEPOTE, FITNES CENTRIMA I TERETANAMA (MASKE I RUKAVICE).
NASTAVITI I POJAČATI ZAJEDNIČKI INSPEKCIJSKI NADZOR GRADSKIH I REPUBLIČKIH INSPEKCIJA, PO PREDLOGU KORDINACIONOG TELA ZA INSPEKCIJE VLADE RS,A PO PROCENjENOM RIZIKU.
UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19(„Sl. glasnik RS“, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020, 122/2020, 126/2020 i 138/2020)

Član 9v

U periodu počev od 17. novembra 2020. godine zaključno sa 1. decembrom 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata, prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata, pozorišta i bioskopa, priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, izuzev radnog vremena apoteka, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane, ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 05.00 časova narednog dana.

„ Kraj pandemije, a epidemije kod nas će biti u trenutku kada kao zajednica naučimo da živimo sa tim. I to zavisi od nas. “

Tab.1.Prikaz pregleda na COVID-19 , novoobolelih, hospitalizacija, obolelih u kućnoj izolaciji, izlečenih i umrlih u oktobru i novembru . Podaci ZZJZ od 15 časova , DZ i OB Valjevo od 21 čas.

2. U COVID ambulanti DZ Valjevo je pregledano 438 osobe sa respiratornim infekcijama. Uzeto 183 brisa. Radi COVID dečija ambulanta.

U Prijemno urgentnom centru OB Valjevo je pregledano 44 sumnjiva i/ili verovatana slučajeva na COVID 19. Izvršeno 7 prijema na hospitalizaciju. Uzeto 0 briseva.

U kućnim uslovima se leči 981 , a u OB Valjevo 99 laboratorijski potvrđena obolela (COVID Infektivno i grudno, intenzivna ).

U ZZJZ se istražuju kontakti sa laboratorijski potvrđenim licima , prati tok epidemije. Uzeto 39 briseva.

Ukupan broj laboratorijski potvrđenih obolelih od početka epidemije je 2732 .Broj laboratorijski potvrđenih obolelih u prvom piku epidemije je 199, u drugom piku epidemije od 06.2020. do 08.10. je 995 , a od 08.10.2020. do danas je 1366 osoba.
Od početka epidemije izlečeno 1393 osobe.
Broj uzetih briseva 18.11.2020.godine je 251.
Broj umrlih od svih uzroka od početka epidemije je 46 .
Broj zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u kućnom karantinu 18,a obolelih u kućnoj izolaciji 60.

– NA SNAZI:

NAREDBA O ZABRANI OKUPLjANjA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU(„Sl. glasnik RS“, br. 100/2020, 111/2020 i 133/2020)
Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – kada se istovremeno okuplja više od 5 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 1,5 m, odnosno na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.
Zabrana okupljanja iz tačke 1. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.
Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima („Službeni glasnik RS“, br. 83/20 i 84/20).
Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“

1.PRESECANjEM PUTEVA PRENOSA, OTKRIVANjEM I IZOLACIJOM asimptomatskih, presimptomatskih nosilaca virusa i LEČENjEM obolelih se sprečava dalje širenje bolesti i zato treba:

ODRŽAVATI DISTANCU ,
NOSITI MASKU,
PRATI RUKE I NE DODIRIVATI LICE,
IZBEGAVATI GRUPE NAROČITO U ZATVORENOM ,
JAVITI SE ORDINIRAJUĆEM LEKARU ODMAH PO POJAVI PRVIH SIMPTOMA.
AKO SE BORAVI DUŽE U ZATVORENOM PROSTORU DRŽATI OTVORENE PROZORE UKOLIKO VREMENSKI USLOVI DOZVOLjAVAJU ILI ČEŠĆE PROVETRAVAJTE, POVREMENO NAPRAVITI PROMAJU,POVEĆAJTE VLAŽNOST U PROSTORIJI SA GREJANjEM—OVLAŽIVAČIMA,MOKRIM KRPAMA NA RADIJATORIMA, KUVAJTE VODU I TD.
ODRŽAVANjE JAKOG IMUNOLOŠKOG SISTEMA-Osobi je potreban jak imunološki sistem za borbu protiv bilo koje vrste infekcije, posebno protiv SARS-CoV-2 virusa.

USVAJANjE OVIH ZDRAVIH NAVIKA MOŽE POMOĆI U JAČANjU IMUNOLOŠKOG SISTEMA:
Spavati najmanje 7 sati noću
Smanjiti nivo stresa što je više moguće
Konzumirati hranu bogatu voćem i povrćem
Redovno vežbati
Održavati zdravu telesnu težinu.

Kolubarski Info

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *