Valjevo: Usvojen prvi rebalans budžeta

Odbornici Skupštine grada Valjeva su, na danas održanoj sednici, usvojili izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-jun 2018. godine i prvi rebalans budžeta.
Odlukom budžeta grada Valjeva za 2018. godinu planirani su prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva, u ukupnom iznosu od 3.470.000.000 dinara i 118.828.200 dinara iz drugih izvora finansiranja što ukupno iznosi 3.588.828.200 dinara. U periodu od 1. januara do 30. juna prihodi, primanja i preneta sredstva su realizovana u iznosu od 1.232.707.752,44 dinara, odnosno 35,37% u odnosu na plan iz sredstava budžeta, dok su prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ostalih izvora realizovani u iznosu od 37.427.843,54 dinara. Po Odluci o budžetu za 2018. godinu planirani su ukupni rashodi i izdaci na nivou planiranih prihoda. Ukupni rashodi i izdaci iz sredstava budžeta su realizovani u iznosu od 1.104.974.593,22 dinara, odnosno 31,70% u odnosu na plan, dok su sredstva iz ostalih izvora realizovana u iznosu od 29.128.538,69 dinara odnosno 23,77% u odnosu na plan. Stanje sredstava na računu za izvršenje budžeta na dan 30. juna tekuće godine iznosilo je 127.733.156,22 dinara, dok je stanje na računima indirektnih korisnika budžeta i namenskim podračunima 25.442.093,18 dinara.

Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu-Prvi rebalans. Članom 47. Zakona o budžetskom sistemu propisano je da ako se u toku fiskalne godine donese zakon, propis ili drugi akt, koji za rezultat ima smanjenje planiranih prihoda ili povećanje planiranih rashoda ili izdataka, da se donosi odluka kojom se utvrđuju dodatni prihodi ili umanjenje rashoda i izdataka, u cilju uravnoteženja budžeta. Ovom odlukom planirani su prihodi i primanja u iznosu od 3.327.000.000 dinara sredstava budžeta grada i 107.804.556 sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika. Rebalansom planirana sredstva budžeta smanjena su za 174.223.406 dinara odnosno 4,98% dok sredstva iz ostalih izvora budžetskih korisnika smanjena za 16.658.177,88 dinara odnosno 13,38%. Odlukom su planirani rashodi i izdaci u iznosu od 3.327.000.000 dinara, kao i 107.804.556 rashoda i izdataka iz drugih izvora.

Gradonačelnik Valjeva dr Slobodan Gvozdenović je, obrazlažući Prvi rebalans, rekao da je od marta uveden Centralni registar faktura i da su se stvari mnogo uozbiljile u odnosu na prošlo vreme.
„Zbog toga imate situacije koje su tragikomične, ali veoma ozbiljne da zbog neplaćenog računa mesne zajednice od dve hiljade dinara, budu blokirana sredstva budžeta od 100 miliona dinara. Država je rešila da uozbilji stvari, da uvede red i poredak i u ovim mesecima od marta na ovamo, bilo je nekih nesnalaženja i nepredvidivih stvari“, odgovorio je gradonačelnik na kritike opozicije.

„Smatram da smo ušli u jednu ozbiljnu investiciju u osporavanoj Industrijskoj zoni i iduće godine očekujemo jednog krupnog nemačkog investitora. To je ona ideja vodilja, koju faktički ovo rukovodstvo sledi. Mislim da je to jedna stvar koja je odlična vest za građane Valjeva. Ta investicija se sporovodi temeljno u saradnji sa nadležnim institucijama iz Beograda. Ne volim da se hvalim, ali ne mogu ni da budem lažno skroman i da kažem da perfektno sprovodimo taj plan. Ali ljudi koji su bili sa nama i političari i radnici u Gradskoj upravi su videli svu ozbiljnost tima sa kojim smo se susreli u Beogradu. Usredsredili smo svu svoju energiju i pažnju na Industrijsku zonu i njeno popunjavanje, kao i na put M4, na ono o čemu smo razgovarali sa Institutom za puteve koji je dobio od srpske Vlade zadatak da projektuje tu saobraćajnicu. Izneli smo naše zahteve da se u taj projekat uključi i mesto, ispust za Industrijsku zonu, koja će do kraja iduće godine biti skoro popunjena. Ono što je činjenica jeste da smo uspeli da izvršimo eksproprijaciju parcela koje su nam nedostajale u Industrijskoj zoni. Sa te pozicije su potrošena sredstva, ne samo za Industrijsku zonu, već i za saobraćajnicu u Ulici Mirka Obradovića. Konkurs za projekat saobraćajnice koja je veoma značajna i treba da rastereti ulice koje su paralelne sa njom, biće veoma brzo završen. Jedan deo novca je utrošen za kupovinu zemljišta u slivu reke Obnice, gde ćemo dobiti još sredstava u iznosu od 1.150.000 evra iz stranih fondova. Tako će se i taj deo sliva reke Kolubare, jer reke Obnica i Jablanica prave reku Kolubaru, isto tako regulisati. Bili smo svedoci šta se sve dešavalo 2014. godine u katastrofalnim poplavama. Imali smo elementarnu nepogodu u letnjim mesecima, koju ni najstariji stanovnici Valjeva ne pamte. Nije bilo lako otkloniti brzo sve posledice elementarne nepogode koja je paralisala život u pojedinim seoskim delovima teritorije grada. Susretali smo se sa stvarima koje su potpuno nepredvidive. Zahvaljujem svim saradnicima, kada su elementarne nepogode bile u pitanju, koji su učestvovali u radu Štaba za vanredne situacije. Ističem načelnika Štaba g. Mihajlovića, koji je veliki profesionalac.

Napominjem da je budžet jedan od najboljih srpskih budžeta, rekordno malo zadužen. Nismo se zaduživali, izbegli smo zamke kada su u pitanju KFV krediti za promenu energenta. Gledali smo da se što racionalnije ponašamo i radimo sa ljudima koji su nam na raspolaganju. Ovaj Prvi rebalans odražava pre svega onu težnju i ono što je vrhunski zadatak ove gradske Vlade, a to je popunjavanje Industrijske zone, put M4 i završetak cevovoda od brane do nove fabrike vode u Valjevu. Napominjem da je ministarstvo rekordno brzo i ovim putem se zahvaljujem ministarki i potpredsednici Vlade Zorani Mihajlović, izdvojilo sredstva u visini od 70 miliona dinara za projekat nove fabrike vode, za projekat cevovoda do opština koje su nizvodno u slivu reke Kolubare- opština Lajkovac, Lazarevac, Ub, pa i Ljig se priključio, kao i opština Mionica. Načelno sam postigao dogovor sa Veranom Matićem, predsednikom Skupštine opštine Koceljeva i narodnim poslanikom, da i Koceljeva bude korisnih hidroakumulacije Stubo- Rovni. Jasno je da smo na Divčibarama počeli pionirski posao, koji je, priznaću, nosio mnoge zamke za koje nismo znali, a to je izgradnja kanalizacione mreže. Na osnovu starog projekta, projektant nije predvideo da moramo proći kroz jedan deo terena koji je stenovit i koji nismo mogli da miniramo i ako je to predviđeno. Neću da komentarišem razloge zašto je MUP u Valjevu rekao da ne može da se minira, a stručnjaci tvrde da je moglo. Krenuli smo dalje, dobili smo još sredstava iz Kancelarije za javna ulaganja, odvojili smo svoja sredstva i projekat izgradnje kanalizacije u ovoj godini će biti nastavljen.Uveravanja iz samog vrha srspke vlasti su vrlo ohrabrujuća da ćemo ostvariti plan i san mnogih generacija Valjevaca, realizacijom ovih ciljeva koje je zadala ova gradska Vlada“, rekao je gradonačelnik Valjeva.

Za finansiranje izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture Drugom izmenom plana komunalne izgradnje i održavanja objekata opredeljena su ukupna sredstva od 867.197.352 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu.

Razlog za donošenje Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda grada Valjeva za 2018. godinu je efikasna odbrana od bujičnih tokova na vodotokovima na teritoriji grada Valjeva.
Donet je Zaključak o usvajanju izveštaja o radu Štaba za vandredne situacije grada Valjeva u 2017. godini i 2018. godini.
Na današnjoj sednici prihvaćeni su Izveštaji o radu JKP „Polet“ Valjevo za 2016. i 2017. godinu. Ukupna potraživanja JKP „ Polet“ za 2016. godinu iznosila su 39.436.799,00 dinara a za 2017. godinu 41.350.226,00 dinara. U 2016. godini planirana investiciona ulaganja od 2.500.000,00 dinara ostvarena su u ukupnom iznosu od 1.489.400,00 dinara, dok su u 2017. godini od planiranih investicionih ulaganja od 2.592.000,00 dinara ostvarena u ukupnom iznosu od 866.000,00 dinara. Ukupno ostvareni prihodi u 2016. godini iznose 32.644.000,00, a u 2017. iznosili su 33.993.000,00 dinara. Takođe je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JKP „Polet“ Valjevo za 2016. godinu. Nadzorni odbor ovog preduzeća doneo je Odluku kojom se gubitak ostvaren u 2016. godini u iznosu od 9.284.054,19 dinara pokriva na teret neraspoređenih dobiti iz ranijih godina, iz zakonskih rezervi ranijih godina, iz statutarnih rezervi i iz revalorizacionih rezervi.

Prihvaćen je Izveštaj o radu na poslovima upravljanja i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj“ i „Prskavac“ za 2017. godinu JKP „Vodovod-Valjevo“ Valjevo. JKP „Vodovod-Valjevo“ je u 2017. godini snabdeo vodom 1577 korisnika koji su priključeni na ova dva seoska vodovoda. Realizovano je ukupno 217 intervencija na oba seoska vodovoda, izvodeći brojne radove u cilju poboljšanja vodosnabdevanja. Ukupni rashodi održavanja vodovoda „Kukalj“ i „Prskavac“ u 2017. godini iznose 9.099.952,12 dinara.

Konstatovana je cena usluge za isporuku vode u Žabarima u iznosu od 59,51 dinar po kubnom metru bez PDV-a.Prilikom formiranja navedene cene vode uzeti su u obzir troškovi hlorisanja vode, troškovi održavanja rezervoara sirove vode i troškovi održavanja vodovodne mreže.

Data je saglasnost na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Vidral“ Valjevo za 2018. godinu. Utrvrđen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Drugu Izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP „Vidrak“ Valjevo za 2018. godinu. Razlog za donošenje Druge Izmene jeste izmena finansijskog plana i plana investicije zbog dodatno opredeljenih sredstava Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu. Takođe je doneto Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu programu korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva JKP „Vidrak“.
Data je saglasnost na predlog Rešenja o davanju saglasnosti na program korišćenja kapitalne subvencije iz budžeta grada JKP „Toplana-Valjevo“ za 2018. godine. Prvim rebalansom opredeljena su sredstva za kapitalnu subvenciju JKP „Toplana“ u iznosu od 2.000.000,00 dinara. U cilju smanjenja emisije štetnih gasova u atmosferu i smanjenja aerozagađenja u Valjevu, ovim programom planirani su radovi na rekonstrukciji kotlovskog postrojenja u Ulici Birčaninova 120 radi prelaska na korišćenje peleta kao energenta umesto dosadašnjeg korišćenja uglja. Ovim programom planirano je da sredstva subvencije budu realizovana u četvrtom kvartalu tekuće godine. Takođe je utvrđen i predlog Odluke o usklađivanju osnivačkog akta ovog preduzeća.

Na današnjoj sednici doneta je Odluka o izmenama i dopunama statuta Turističke organizacije, Ustanove za fizičku kulturu „Valis“, i Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“.
Na današnjoj sednici doneta je Odluka o pristupanju donošenju Statuta grada Valjeva. Nacrt Statuta grada Valjeva utvrdiće Komisija za izradu nacrta Statuta grada Valjeva u koju su imenovani diplomirani pravnici Mihailo Milutinović, Dragana Đenić, Darko Kostić, Jelica Stojanović, Vesna Pavlović, Biljana Kovačević, Aleksandar Janković i Đorđe Pavlović. Zadatak komisije je da izradi nacrt Statuta grada Valjeva radi usklađivanja sa Zakonom o izmenama i dopunama o lokalnoj samoupravi. Razlog za donošenje novog Statuta grada Valjeva sadržan je u potrebi usklađivanja Statuta grada Valjeva sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi koji je jedinicama lokalne samouprave propisao obavezu da usklade svoje statute i druge opšte akte sa ovim zakonom u roku od devet meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Odbornici su prihvatili predlog o imenovanju Zorana Mitrovića i Slobodana Andrića za direktore Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ Valjevo i Javnog komunalnog preduzeća „Polet“ Valjevo.

Data je saglasnost na prvu izmenu i dopunu programa poslovanja „Agrorazvoja-valjevske doline“ za 2018. godinu, kao i prvu izmenu programa podrške za sprovodđenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Valjeva za ovu godinu.

Usvojena je odluka o prenosu na korišćenje i upravljanje fudbalskog stadiona u Suvoborskoj ulici Ustanovi za fizičku kulturu „Valis“.
U okviru kadrovskih pitanja, na predlog gradonačelnika, prihvaćeno je da član Gradskog veća prof. dr Miroljub Ivanović od sada bude na stalnom radu u Gradskom veću.

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *