Obaveštenje za poljoprivredna gazdinstva

Štab za vanredne situacije opštine Mionice obaveštava građane da je Vlada Republike Srbije donela UREDBU o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 “Službeni glasnik RS”, broj 57 od 16. aprila 2020.

Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa ovom uredbom ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj  i nalazi se u aktivnom statusu u Registru ako ispunjava jedan od posebnih uslova propisanih ovim Uredbom , i to ako:

1) u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava;

2) je vlasnik krave koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo  ili je vlasnik krave član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

3) je vlasnik ovce ili koze koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi ili je vlasnik ovce ili koze član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

4) je vlasnik košnice pčela koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi ili je vlasnik košnice pčela član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i ako vlasnik košnice pčela ima 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

 

Iznos novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima

 

Po Uredbi  odobrava se jednokratna pomoć u apsolutnom novčanom iznosu po jedinici upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, odnosno po grlu krave, ovce ili koze, odnosno po košnici pčela, do najvišeg ukupnog iznosa novčane pomoći u skladu sa ovom uredbom, i to:

1) 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;

2) 3.000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;

3) 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;

4) 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Novčana pomoć iz  ove uredbe kumulira se međusobno, kao i sa eventualnim drugim vrstama pomoći (podsticaji, subvencije, donacije) u skladu sa posebnim propisima.

Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa ovom uredbom vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu dostavljenih podataka u elektronskom obliku od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja, na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva otvoren kod poslovne banke i upisan u Registar.

Sredstva ostvarena po osnovu novčane pomoći u skladu sa ovom uredbom, ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Korisnik novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa ovom uredbom dužan je da daje tačne podatke za ostvarivanje prava na novčanu pomoć i pridržava se obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Na postupak povraćaja neosnovano isplaćene novčane pomoći shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju o postupku povraćaja neosnovano isplaćenih novčanih sredstava na ime podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Lice koje ostvari pravo na novčanu pomoć, a na to nema pravo u skladu sa ovom uredbom i ne izvrši povraćaj neosnovano isplaćenih novčanih sredstava u skladu sa ovom uredbom, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30–70% primljenih novčanih sredstava direktnih davanja, a ne manje od 15.000 dinara za fizičko lice, odnosno 30.000 dinara za preduzetnika, odnosno 90.000 dinara za pravno lice.

 

Kreditna podrška za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva

 

Štab za vanredne situacije opštine Mionice obaveštava građane  da je Vlada Republike Srbije donela UREDBU o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Pravo na kreditnu podršku za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku:

1) semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo i cvećarstvo;

2) svih vrsta đubriva;

3) svih vrsta sredstava za zaštitu bilja.

Uz zahtev za odobrenje kredita za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva iz ove uredbe, pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se sledeća dokumentacija:

1) predračun za nabavku predmeta kredita;

2) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Posle puštanja kredita u tečaj kredita za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva iz  ove uredbe, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke predmeta kredita, banci se dostavlja kopija računa za nabavljeni predmet kredita, a original računa na uvid, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovom uredbom ostvaruju:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) pravno lice, i to:

(1) zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,

(2) ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Lice ostvaruje pravo na korišćenje kreditne podrške ako:

1) je upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu;

2) ispunjava posebne uslove u skladu sa ovom uredbom.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Lica iz  uredbe mogu da ostvari pravo na kreditnu podršku za likvidnost i pod uslovom da je iznos kredita za ovu namenu do 3.000.000 dinara.

Sredstva ostvarena po osnovu finansijske podrške u skladu sa ovom uredbom, ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Korisnik finansijske podrške poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa ovom uredbom dužan je da daje tačne podatke za ostvarivanje prava i pridržava se obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Na postupak povraćaja neosnovano isplaćenih sredstava finansijske podrške u skladu sa ovom uredbom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju o postupku povraćaja neosnovano isplaćenih novčanih sredstava na ime podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo, shodnom primenom zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 

Kreditna podrška za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu

Štab za vanredne situacije opštine Mionice obaveštava građane  da je Vlada Republike Srbije donela UREDBU o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

 

Pravo na kreditnu podršku za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku nove:

1) mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, i to za:

(1) traktore i traktorske kabine,

(2) mehanizaciju za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta,

(3) mehanizaciju za setvu ratarskih kultura,

(4) mehanizaciju za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova,

(5) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje uljanih kultura, gajenog lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, gajenih vrsta gljiva,

(6) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilja sakupljenog iz prirode,

(7) traktorske prikolice,

(8) kombajne i adaptere za kombajne,

(9) berače za kukuruz;

2) mehanizacije i opreme za proizvodnju voća, povrća, ukrasnog bilja, odnosno cveća, i to:

(1) specijalizovanih traktora za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju,

(2) mehanizacije za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća,

(3) mehanizacije i opreme za zaštitu voća, povrća i cveća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće,

(4) opreme i materijala za gajenje voća, povrća i cveća u zaštićenom prostoru pokrivenog plastičnim materijalima,

(5) mehanizacije za berbu voća, povrća i oblikovanog ukrasnog bilja,

(6) opreme za pranje, kalibriranje, klasiranje, poliranje i pakovanje voća, povrća i cveća, kao i boks paleta za skladištenje voća i povrća u hladnjačama i rashladnih uređaja za hladnjače,

(7) mehanizacije za uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća,

(8) opreme za pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilja (semena, lukovica, sadnica),

(9) mulčera,

(10) heksagona sa priključcima (mulčer sa priključcima),

(11) mašina za zelenu berbu,

(12) ulagača za đubrivo,

(13) mehaničkih sredstava za zaštitu bilja;

3) opreme za sušare za žitarice, uljarice, povrće, voće i lekovito bilje;

4) mehanizacije i opreme za navodnjavanje;

5) mehanizacije i opreme za stočarsku proizvodnju, i to:

(1) mehanizacije za pripremu kabaste stočne hrane,

(2) opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka,

(3) opreme za sisteme za automatsko napajanje i ishranu životinja,

(4) mehanizacije i opreme za manipulaciju stajnjakom i osokom,

(5) opreme za ventilaciju objekata za gajenje životinja,

(6) opreme za gajenje i termoregulaciju svinjarskih i živinarskih farmi,

(7) specijalizovane opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih i priplodnih jaja,

(8) opreme za pčelarstvo,

(9) prikolice atestirane za prevoz košnica pčela,

(10) atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;

6) opreme za silose (ćelije silosa, horizontalni i vertikalni transporteri, prečišćivači);

7) opreme za kontrolu žitarica i uljarica prilikom prometa;

8) opreme, odnosno mernih kontrolnih instrumenata na liniji klanja;

9) opreme – solarni paneli za opremanje poljoprivrednih gazdinstava.

Pravno lice i preduzetnik ostvaruju pravo na kredit za nabavku nove opreme za proizvodnju rakije ako su upisani u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića, a pravo na kredit za nabavku nove opreme za proizvodnju vina, ako su upisani u Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

Izuzetno  lice koje ostvaruje pravo na kreditnu podršku namenjenu za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu za nabavku polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela ako je njegova pojedinačna vrednosti do 600.000 dinara.

Uz zahtev za odobrenje za nabavku za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu iz člana 8. ove uredbe i za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz člana 9. ove uredbe, pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se predračun za nabavku te mehanizacije i opreme, osim za nabavku atestiranog polovnog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela kada se podnosi predugovor o kupoprodaji koji sadrži način plaćanja isključivo preko tekućeg računa, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Posle puštanja kredita u tečaj za nabavku za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu iz člana 8. ove uredbe i za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz člana 9. ove uredbe, a najkasnije 30 dana od dana isporuke predmeta kredita, banci se dostavlja sledeća dokumentacija:

1) kopija računa za nabavljenu opremu i mehanizaciju, a original računa na uvid;

2) kopija otpremnice kojom se dokazuje nabavka mehanizacije i opreme, za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, a original otpremnice na uvid;

3) kopija garantnog lista za izvršenu nabavku mehanizacije i opreme za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista;

4) overen ugovor o kupoprodaji koji sadrži način plaćanja isključivo preko računa za nabavku polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;

5) izvod iz Registra proizvođača jakih alkoholnih pića, odnosno Vinarskog registra, za nabavku opreme iz člana 8. stav 2. ove uredbe;

6) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za nabavku polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela banci se dostavlja kopija atesta u roku od 60 dana od dana isporuke predmeta kredita.

Sredstva ostvarena po osnovu finansijske podrške u skladu sa ovom uredbom, ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Korisnik finansijske podrške poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa ovom uredbom dužan je da daje tačne podatke za ostvarivanje prava i pridržava se obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Na postupak povraćaja neosnovano isplaćenih sredstava finansijske podrške u skladu sa ovom uredbom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju o postupku povraćaja neosnovano isplaćenih novčanih sredstava na ime podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo, shodnom primenom zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

 

Kreditna podrška za nabavku hrane za životinje

 

Štab za vanredne situacije opštine Mionice obaveštava građane  da je Vlada Republike Srbije donela UREDBU o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Pravo na kreditnu podršku za nabavku hrane za životinje ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku hrane za životinje koja ispunjava uslove u pogledu kvaliteta, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet hrane za životinje, i to za:

1) hraniva (izuzev zrnastih hraniva);

2) premikse;

3) smeše.

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva za odobrenje kreditne podrške  banci koja je sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede zaključila ugovor.

Zahtev za odobrenje podnosi se banci  do 1. novembra tekuće godine.

Uz zahtev za odobrenje za nabavku hrane za životinje  ove uredbe, pre puštanja kredita u tečaj, banci se podnosi predračun za nabavku hrane za životinje.

Posle puštanja kredita u tečaj za nabavku hrane za životinje  ove uredbe, najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke predmeta kredita, banci se dostavlja kopija računa za nabavljeni predmet kredita, a original računa na uvid, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.

Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

 

Sredstva ostvarena po osnovu finansijske podrške u skladu sa ovom uredbom, ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Korisnik finansijske podrške poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa ovom uredbom dužan je da daje tačne podatke za ostvarivanje prava i pridržava se obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Na postupak povraćaja neosnovano isplaćenih sredstava finansijske podrške u skladu sa ovom uredbom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju o postupku povraćaja neosnovano isplaćenih novčanih sredstava na ime podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo, shodnom primenom zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Poslove inspekcijskog nadzora Ministarstvo vrši preko poljoprivrednog inspektora.

Kolubarski Info 

 

Ostavite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *